Elektryk-Kielczow.pl

Instalacje | Zabezpieczenia | Automatyka domowa

 • e-mail: serwis@elektryk-kielczow.pl
Tu jesteś: Start » Warunki ogólne

Instalacje

elektryk-kielczow-instalacje

Automatyka domowa

elektryk-kielczow-domy-inteligentne

Zabezpieczenie mienia

elektryk-kielczow-zabezpieczenie-mienia

Montaż urządzeń

elektryk-kielczow-montaz-urzadzen

SERWIS + AWARIE

elektryk-kielczow-awarie

Warunki ogólne

Na wszystkie zlecenia wykonywane po 1 stycznia 2015 roku obowiązują następujące warunki współpracy:

§ 1

WARUNKI OGÓLNE:

 1. Dzień roboczy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 z wyłączeniem dni wolnych ustawowo.
 2. Prace montażowe i serwisowe wykonywane są w dni robocze;
 3. Przedmiot zlecenia wykonany będzie zgodnie ze sztuką elektryczną oraz obowiązującymi przepisami prawa;
 4. Wykonawca ma prawo odmówić wykonania zlecenie, gdy warunki wykonania zlecenia nie spełniają podstawowych zasad bezpieczeństwa;
 5. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zakończenia prac przed ustalonymi terminami;
 6. Wykonawca zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu zakończenia w przypadku: wystąpienia nieprzewidywalnych i niezależnych od Wykonawcy przeszkód w wykonywaniu prac w tym: warunków pogodowych uniemożliwiających prace budowlane (niska temperatura, deszcze), choroba Wykonawcy oraz przestoje związane z ukończeniem prac remontowych innych ekip budowlanych o okres trwania takiej przeszkody, także w przypadku zmian i przeróbek w ustaonym projekcie wykonawczym czas realizacji wydłuża się. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo do powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu powyższych przeszkód w formie wiadomości e-mail lub sms.

§ 2

GWARANCJA MONTAŻOWA:

 1. Na wykonane prace montażowe Wykonawca udziela 24-miesięcznej gwarancji (od daty podpisu Wykonawcy na Karcie Gwarancyjnej);
 2. Gwarancja montażowa obejmuje:
  1. poprawne połączenia i podłączenia montażowe i instalacyjne,
  2. poprawne programowanie i konfigurowanie podłączonych urządzeń,
 3. Gwarancja montażowa nie obejmuje:
  1. demontarzu wadliwych urządzeń;
  2. uszkodzeń powstałych w wyniku naturalnego zużycia lub niewłaściwego użytkowania (np. załączanie urządzeń o innych parametrach, niż przewidziane do pracy normalnej);
  3. uszkodzeń powstałych w wyniku przepięć elektrycznych oraz wyładowań atmosferycznych,
  4. materiałów oraz sprzętu elektronicznego, na które obowiązuje gwarancja producenta.
 4. Utrata gwarancji następuje przy stwierdzeniu ingerencji osób trzecich w zamontowaną instalację (np.: dołączenie nowych urządzeń, obwodów, zmiany w programie),
 5. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się na wniosek zamawiającego bezpłatnie usuwać wykryte usterki jeżeli uszkodzenie powstało na skutek wad powstałych z przyczyn tkwiących w nieprawidłowym montażu instalacji i sprzętu elektroinstalacyjnego lub programowaniu urządzeń i nie zostało spowodowane z winy użytkownika. Usterka rozumiana jest jako zaprzestanie działania instalacji, tj. nie można korzystać z elementów instalacji i uzyskanie oczekiwanych efektów nie jest możliwe w inny sposób,
 6. Serwis gwarancyjny prowadzony będzie przez Wykonawcę w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 16 (za wyjątkiem dni wolnych ustawowo). Zgłoszenia kierowane do Wykonawcy poza godzinami pracy serwisu traktowane będą jako zgłoszone następnego dnia roboczego o godzinie 10:00. Zgłoszenia są przyjmowane wyłacznie droga mailową,
 7. Czas reakcji Wykonawcy od momentu zgłoszenia awarii to maksymalnie 5 dni roboczych od chwili zawiadomienia w dni robocze.
  Jeżeli czas naprawy gwarancyjnej przekracza 5 dni roboczych, czas przerwy w eksploatacji wydłuża okres gwarancyjny o okres naprawy.

§ 3

REKLAMACJE i naprawy gwarancyjne:

Czas reklamacji urządzeń podlegających naprawom gwarancyjnym lub urządzeń po upływie tego okresu sumuje się następująco:

 1. Od następnego dnia roboczego po demontażu urządzenia/urządzeń – 2-3 dni robocze na wysłanie i dotarczie paczki do hurtowni/dystrybutora;
 2.  

Zrealizowane Projekty

Polecane artykuły